Ръководството на АИКБ проведе традиционна среща с бизнеса в регион Стара Загора


Източник; Пресцентър АИКБ

Събитието, което е част от ежегодните срещи на Асоциацията с предприятията от регионите, членовете и браншовите организации, се проведе в Община Стара Загора. Срещата бе открита от председателят на Общинския съвет на Община Стара Загора Мария Динева.

Бяха обсъдени въпроси относно:

усъвършенстването на българското законодателство за ускоряване на икономическия растеж, незабавните мерки за осигуряване на предвидими и конкурентни цени на енергията посредством компенсиране на непазарният им скок, изготвянето на енергийна стратегия и пътна карта на прехода. Фокус се поставя и върху развитието и модернизирането на електропреносната мрежа, изграждането на ВЕИ за собствени нужди от предприятията и домакинствата, както и реформирането на електроенергийния пазар преди да се направи пълната му либерализация.

. АИКБ активно ще работи за стабилна и предвидима икономическа рамка, за преодоляване на недостига на квалифицирана работна ръка, за оптимизиране на публичните финанси, посредством насърчаването на необходими реформи. Тук е може би мястото да кажа, че с решения като това от сряда за административно определяне на минималната работна заплата Народното събрание не просто застрашава конкурентоспособността на икономиката ни, но допълнително налива масло в инфлационната спирала. Определянето на МРЗ от парламента е непазарно и е в разрез с Директивата за МРЗ, Конвенция 131 на МОТ и реалността на пазара на труда“, заяви председателят на УС на АИКБ Васил Велев.

За преодоляването на недостига на квалифицирана работна ръка от ключово значение ще е привеждането на българското законодателство и административните процедури за трудова имиграция в съответствие с добрите европейски практики, отговарящи на новите реалности на трудовия пазар. Ще са необходими още и мерки за насърчаване на дигитализацията на процесите в предприятията, както и осигуряване на учене през целия живот и продължаващо професионално обучение.

Цялото съобщение можете да прочетете на www.bica-bg.org