Работодателите представиха приоритетите си за 20223г


Председателите на 4-те работодателски организации, членове на Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР)  -    Васил Велев , председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Добри Митрев , председател на УС на Българската стопанска камара (БСК), Цветан Симеонов,  председател на УС на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и ротационен председател на АОБР за 2023 г. и  Евгений Иванов - изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) представиха 6-те основни направления, по които ще работят през 2023 г.

При откриване на пресконференцията председателят на БТПП Цветан Симеонов посочи, че. формулираните приоритетите за 2023 г.  имат за цел да насочат вниманието на институциите върху реализиране на политики от ключово значение на българския бизнес. Те са с широк обхват и хоризонт, в съответствие с динамиката и предизвикателствата пред страната ни. И акцентира че предприятията-членове на АОБР произвеждат 86% от БДС на страната и в тях работят 82% от всички наети. 
Ето акцентите. 
АОБР ще работи по 44 мерки в шест ключови за българската икономика области, сред които бизнес среда и икономика представена от Добри Митрев, енергетика и зелен преход, представена от Евгени Иванов,  образование и пазар на труда, представена от Цветан Симеонов, социална политика,  , европейски политики и инвестиции и разбира се – националните приоритети за присъединяване към Еврозоната,  приемане в Шенген и присъединяване към  ОИСР, представени от Васил Велев.. 
Той заяви, че „Националните приоритети са неизменно във фокуса на вниманието на АОБР. Приемането на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е с хоризонт 1 януари 2026 г., но за да се включим в този срок трябва всяка година да извървим определени крачки по маршрута. За постигане на другите две цели – приемането на България  в Еврозоната на 1 януари 2024 г. и приемането ни в Шенген до края на годината, трябва да се положат усилия от всички -  от политическата класа, от бизнеса и от хората“. 
Относно Приоритетите  в сферата на социалната политика Велев  посочи финализиране на преговорите по изработването и приемането на прозрачен механизъм за засилване на договорното начало при определянето на МРЗ за страната,, развитие на пенсионния модел, стимулиращ работещите да се осигуряват върху реалните си доходи, подкрепа и развитие на частните пенсионни фондове и повишаване на информираността на обществото за капиталовия стълб на пенсионното осигуряване; ограничаване практиката за непрекъснати промени на държавните политики в пенсионния модел, преразглеждане на държавната политика, свързана с Държавен фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система. 
Мерките за ограничаване ръста на инфлацията са изключително наложителни по отношение както на членството ни в еврозоната, така и за благоденствието на страната ни.  Ако успеем още в първите месеци на тази година да потиснем ръста на инфлацията и да я сведем до поносими нива, България има всички шансове от 1 януари 2024 г. да бъде пълноправен член на еврозоната“, отбеляза председателят на БСК. Добри Митрев,  АОБР очаква през 2023 г. реални политики за изграждане на електронното управление във всички области, преминаване към реално програмно бюджетиране, прилагане на разходо-покривния принцип при определяне на държавните такси, на прилагане на принципа “замърсителят плаща“ при определяне на размера на таксата за битови отпадъци, запазване на съществуващия данъчен модел, ограничаване на т. нар. екологичен рекет срещу бизнеса, препятстващ инвестиционния процес и растежа в областта на добивната, преработвателната, строителната и туристическата индустрии. 
„Енергетиката е „най-горещия картоф“ в икономиката  отбеляза  изпълнителният директор на КРИБ. Евгений Иванов  Сред  приоритетите  на АОБР в енергийния сектор  са   коригиране изкривяванията на пазара на едро на електроенергия при екстремни цени чрез компенсация на потребителите на свободния пазар,;  създаване на работещ компенсаторен механизъм поради високите цени на природния газ за потребителите и въздържане от прилагане на клаузите в договорите с крайните клиенти „вземи или плати“; формиране на национален пазар на емисии на парникови газове; изработване на национална Стратегия за устойчиво енергийно развитие до 2030 г. с хоризонт до 2050 г.; изработване и системно прилагане на Пътна карта за прехода към климатична неутралност; насърчаване на производството и съхранението на електроенергия от ЕВИ за собствено потребление; повишаване на капацитета и активността на КЕВР за разследване и санкциониране на пазарни злоупотреби и пазарна концентрация.  
„В условия на намаляваща безработица, недостиг на квалифицирана работна сила и застаряване на населението усилията на АОБР ще бъдат насочени към подобряване на системата за обучение на възрастни и постигане на синергия с политиките на институциите“,  каза Цветан Симеонов, председател на БТПП, „Ключова задача е продължаване на усилията за реална връзка и диалог между образованието на всички нива и бизнеса, анализ на нуждите на работодателите от работна ръка в краткосрочен и дългосрочен план“, допълни Симеонов. Сред приоритетите са също: разработване на програма и пакет от мерки за привличане на таланти; повишаване на дигиталните умения на населението; подобряване на възможностите за привличане на чуждестранни студенти и осигуряване на възможност чуждестранни граждани, придобили висшето си образование в България, да получават достъп до пазара на труда в България. Симеонов обърна внимание на облекчаване на процедурите за внос на работници в страната от възможно най-много дестинации и мерки за насърчаване на устойчивата им заетост в България.  
На въпрос на bgpredpriemacg.com  относно  срока за влизане в Еврозоната  на 1.1. 2024г дали АОБР биха работили за по-реалистичен срок , с оглед на политическата ситуация в страната , и четиримата председатели на работодателите отговориха убедено, че страната е готова и е въпрос на отговорно и адекватно поведение на институциите  и на всички. 
Повече на  https://www.bcci.bg/news/19279