Стамен Янев: В сферата на инвестициите е много важна екипната работа


Интервю на Славка Хинкова с изп. директор на БАИ Стамен Янев

Г-н Янев, Българската агенция за инвестиции подпомага чуждестранните инвеститори за по-бързо стартиране на бизнеса им в България. В какво се изразява тази подкрепа?

Стамен Янев: В основата на нашата подкрепа е Сертифицирането на инвеститорите в определени класове. Това е производство, в което се установяват обема на инвестицията, финансите, брой на работни места и как инвеститора гарантира реализацията на инвестицията.

За получаване на сертификат клас Б , минимални прагове за сертифициране са 5 млн.лв. инвестиция в производствени мощности, за получаване на сертификат клас А минималната инвестиция е 10 млн.лв. Когато инвестицията е във високотехнологично производство, праговете намаляват, съответно на 2 млн. лв. за клас Б и на 4 млн. лв. за клас А. Същевременно, за да получи инвеститор нашата подкрепа, е достатъчно да направи инвестиция в създаването на нови работни места в райони с висока безработица.

Първо, помагаме му да преодолее административните пречки. За тази цел променихме правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите. Наш представител, наречен персонален мениджър, обикаля различните институции, осигурява необходимите документи, за да ускорим процедурите, а предприемачът се фокусира в правенето на бизнеса си. За нас, основното е инвеститора да се съсредоточи в това, какво ще направи в следващите 3 години, какви мощности ще създаде, колко работни места ще открие, а не да обикаля институциите.

Втората група мерки - това е помощ върху придобиване на земя, върху държавни или общински терени, без търг или конкурс - разбира се при пазарни условия.

На трето място - Инвеститорите получават и държавна финансова помощ. Плащат се осигуровките на новонаетите лица ( в зависимост от района тази финансова подкрепа може да продължи до 2 години), поемат се разходите за обучението им. И третата финансова подкрепа е свързана с изграждането на публичната инфраструктура, основно пътища, за достъп до обекта. Тази инфраструктура ще обслужва, естествено, и останалите предприятия в района.

Трябва да уточня, че мащабът на подкрепата зависи от вида на инвестицията, от обема й, от разкритите работни места и от района на страната, в който се прави. Всяка една от мерките важи и за българските инвеститори.

Стараем се, както казах, да подпомогнем всеки сертифициран проект.

БАИ е институцията, която освобождава от корпоративен данък предприятия, които инвестират в райони с висока безработица. Колко проекта освободихте от данък печалба за миналата година?

Стамен Янев: За 2016 г. са освободени 19 проекта от корпоративен данък, като общият обем, който ще бъдат реинвестиран е 83,5 млн. лева .

Освобождаване от данък печалба (ДП) получават само компаниите, които инвестират в райони с висока безработица. Тъй като европейското законодателство не разрешава предоставянето на държавна помощ на частни инвеститори, то БАИ е оторизирана да прави преценка - до каква степен освободеният данък ще бъде в рамките на позволената държавна помощ.

Освобождаването от ДП се получава при условие, че се инвестира не по-малко от двойния размер на освободения корпоративен данък. Т.е. ако сумата от освободения корпоративен данък условно е Х, то собствената инвестиция трябва да бъде 2Х.

Има ли български инвеститори между освободените от корпоративен данък 19 проекта за миналата година ?

Стамен Янев: Не ги разделяме на чужди и български инвеститори, разглеждаме ги като инвеститори, създаващи работни места и перспективност за кариерно развитие на младите хора, за да останат тук. Твърдя, че почти от подпомогнатите за този период са български компании. И тези чужди компании, които разширяват своята дейност в България, изграждат допълнително нови мощности, също ги възприемаме вече като български.

Заявихте, че успешното привличане на инвестиции през 2016 се дължи и на тясното сътрудничество между БАИ и местната администрация в регионите?

ССтамен Янев: В сферата на инвестициите е много важна екипната работа.

Може да се каже, че повечето общини вече активно се включват, в създаване на благоприятна, подкрепяща среда за инвеститорите. Срещали сме и проблеми с някои общински съвети, главно относно предоставянето на земя. Много добре работихме с Пловдивската, с Димитровградската, с Шуменската и с редица други общини.

На местно ниво е важно да изготвят разумен план какво може да предложат на конкретния инвеститор - било то земя, ток или стари производствени халета: например, ако е имало някаква индустрия , инвеститорите искат конкретна информация, с какви кадри разполага съответната община, какви производства и индустрии е имало.

Какви са очакванията ви за инвеститорски интерес през 2017? Колко заявления за сертифициране имате и към кои сектори е насочен интересът им?

Стамен Янев: Заявленията са над 20 , от края на миналата и началото на настоящата година, които разкриват потенциал за инвестиране на 400 млн.лв. и на около 6 000 нови работни места. Самата индустрия създава устойчивост, това ще доведе и до перспектива за кариерното развитие на млади хора, а от там - задържането им в страната.

Повечето са в автомобилната индустрия, за изработка на системи и части за автомобили, в софтуерни и компютърни технологии, както и в други перспективни сектори.

От кои държави е заявеният досега инвеститорски интерес? Очакваме ли инвестиции от страни извън ЕС?

Стамен Янев: Традиционно инвеститорският интерес е предимно от Германия и от други страни от ЕС .Има интерес и от страни от далечния Изток, предимно от Китай, но там процесите текът по-бавно, фирмите имат дълъг процес на анализи и съгласувателен режим.

Ние сме част от маршрута на така наречения "Нов Път на коприната" и с това главно са свързани интересите на Китай- в сериозни инфраструктурни инвестиции, които да създадат възможност китайските стоки да стигат по-бързо до европейските пазари.

България се намира на 5 основни паневропейски маршрута на движение на стоки от древността и до днес. Затова и една голяма част от сертифицираните от Агенцията до сега проекти, са в сферата на логистиката. Мисля, че е дошло време България да се възползва от своето стратегическо географско местоположение, добрите условия за бизнес и да привлечем големи инвестиции в сферата на логистиката и автомобилостроенето.

Визитка: Стамен Янев е изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции от януари 2015 г. Той е юрист, специализирал в сферата на сливанията и придобиванията, както и в областта на инвестициите. Професионалният му път преминава през големите международни консултантски компании, сред които и българските подразделения на някои от четирите най-големи одиторски фирми в света. Магистър по право от СУ "Св. Климент Охридски", Янев е специализирал европейско и английско право в ASSER College Europe в Холандия, University of Cambridge, University College London, European University Institute (Италия).