МИИ организира Анкета, относно очакваните въздействия от прехода към евро, върху МСП


До 16 декември ще се проведе онлайн допитване на сайта на Министерството на икономиката и индустрията за очакваните въздействия от прехода към евро, върху МСП

Освен чрез сайта на министерството, анкетата ще бъде разпространена и чрез специализирани организации.

Резултатите от проучването ще подпомогнат компетентните органи от българската администрация да идентифицират проблеми в процеса по преминаването от едната към другата валута от гледна точка на компаниите. Ще бъдат отчетени и очакваните ползи за предприятията от приемането на еврото.

Анкетата е анонимна и съдържа въпроси, които да изяснят теми като очаквани разходи, свързани с адаптиране на фискалните устройства и промяна на счетоводния софтуер. Информация се събира и за нуждите от обучение на персонала и други възможни предизвикателствата пред предприятията в процеса на въвеждане на еврото.

Оценките от анкетата ще бъдат използвани при планиране на стратегическите документи

Анкетата вече е публикувана на интернет сайта на Министерството на икономиката и индустрията и може да бъде открита Тук. https://www.mi.government.bg/strategy-policy/anketa-za-vazdejstvieto-ot…

Повече по темата на https://www.mi.government.bg/novini/novini