Българското председателство инициира дискусия в Съвета на ЕС за социална Европа 2020


По инициатива на Българското председателство Съветът на ЕС по заетост и социална политика проведе важен политически дебат за бъдещето на социална Европа след 2020 г. в Брюксел, Белгия. По време на дискусията министрите на труда и социалните въпроси на държавите членки обмениха опит и обсъдиха какви промени са необходими- за насърчаването на заетостта, социалното сближаване, борбата с бедността и подкрепата на хората в неравностойно положение. Министрите постигнаха съгласие, че социалните инвестиции на ЕС трябва да станат по-видими, по-ефикасни и по-осезаеми в отговор на предизвикателствата, които цифровизацията поставя пред съвременния пазар на труда.

"Министрите затвърдиха своя ангажимент към един Съюз, който създава повече възможности за възходящо социално развитие и икономически растеж и който сближава заетостта със социалните стандарти. Необходими са подходящи инвестиции, за да се създадат повече работни места, да се засили социалното сближаване и да се насърчи мобилността и достъпът до образование и обучения", каза председателят на Съвета на ЕС и министър на труда и социалната политика на България Бисер Петков.

Съветът на ЕС по заетост и социална политика прие и препоръка относно рамка за качествено и ефективно чиракуване, с която ще се съдейства на младите хора да влязат на пазара на труда.

Повече на https://www.mlsp.government.bg