Министерството на икономиката пусна за обществено обсъждане Законопроект за иновациите

Министерството на икономиката пусна за обществено обсъждане Законопроект за иновациите

0 коментара

Сливане на Българската агенция за инвестиции и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, в нова Агенция за икономически растеж, която ще провежда държавната иновационна политика, предвижда Законопроект за иновациите, пуснат за обществено обсъждане от Министерството на икономиката.

Целта е да се постигне синергия в работата на административните звена, да се осигури по-добра комуникация с бизнеса и да се постигне по-голяма ефективност при реализация на големи икономически проекти с голямо значение за страната, аргументира се икономическото ведомство, към което се планира да е бъдещата агенция. С обединението на съществуващите агенции за инвестиции и малките предприятия ще се решат проблеми като некоординираност и разпокъсаност в усилията на звената за подкрепа на дребния бизнес, посочват вносителите. Агенцията ще разполага със средствата от Националния иновационен фонд и ще финансира научно-изследователски и развойни проекти. Тя ще изпълнява Иновационна стратегия за интелигентна специализация и ще участва в разработването на Стратегия за насърчаване на инвестициите в страната. Нейна задача ще е и провеждането на маркетинг и рекламна кампания на български продукти и за представянето на България като добра дестинация за инвестиции, както и за насърчаване на иновациите и търговият. Новото звено ще работи с търговските аташета, ще информира малкия бизнес за възможностите за финансиране от европейски програми в помощ на инвестициите, иновациите и търговията. То ще подкрепя чуждестранните инвеститори за реализацията на техните проекти у нас. Също така ще разработва и предоставя мерки за обучение на бизнеса и подкрепа за развитие на научно-изследователската и развойна дейност и внедряване на иновации в малките и средни предприятия. Предвижда се също така Агенцията за икономическо развитие да разполага с пари от държавния бюджет за извършване на инвестиционен маркетинг.

Проектозаконът въвежда формулировки за четири вида иновации – "продуктова", "процесна", "организационна" и "маркетингова". Те ще се признават за такива, ако са стигнали до потребителския пазар. Продуктовата иновация е внедряването на нов или в значителна степен усъвършенстван продукт и/или услуга по отношение на техните свойства или начин на ползване. Тук се включват и значително усъвършенстване в техническите характеристики, компонентите и материалите, вградения софтуер, в степента на удобство при ползване или в някакви други функционални характеристики.

Процесната иновация е внедряването на нов или в значителна степен усъвършенстван метод на производство или доставка (включително съществени изменения в технологиите, производственото оборудване и/или софтуер).

Организационната иновация е внедряването на нов организационен метод в стопанските практики на предприятието, в организацията на работното място или външните отношения на предприятието, които са насочени към повишаване ефективността на фирмата - чрез съкращаване на административните и оперативни разходи, повишаване удовлетвореността на служителите на техните работни места (и на производителността им), намаляване на разходите за снабдяване.

Маркетинговата иновация е внедряване на нов метод на маркетинг, включително значително изменение на дизайна или опаковката на продукта, начина на неговото складиране и/или транспорт, реклама на пазара или при определянето на неговата пазарна цена. Тя е насочена към задоволяване и/или стимулиране нуждите на потребителя, отваряне на нови пазари или завоюване на нови позиции за продукцията на предприятието с цел увеличаване обема на продажбите, пише в проектозакона.

Повече на http://www.mi.government.bg