До 23 юли пчеларите могат да кандидатстват за кредити за реализиране на одобрените им проекти


До 23-ти юли 2024 г., се удължава срокът в който, пчеларите могат да кандидатстват за кредити от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) за реализиране на одобрените им проекти по интервенции в сектор „Пчеларство“ от Стратегическия план. 

Приемът на заявления се осъществява чрез Системата за електронни услуги (СЕУ).

Възможността за кредитиране и получаване на предварителен финансов ресурс се предоставя по следните дейности от Наредба № 8 от 20.06.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в сектора на пчеларството: 

• Интервенция „Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата“, за дейността „Третиране на пчелните семейства срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата“;

• Интервенция „Подновяване на пчелните кошери в Съюза, включително развъждане на пчели“ за дейността „Подновяване и/или увеличаване броя на пчелните кошери“;

• Интервенция „Рационализиране на подвижното пчеларство“, за дейността „Подпомагане закупуването на нов инвентар, необходим при практикуване на подвижно пчеларство“;

• Интервенция "Инвестиции в материални и нематериални активи" за осигуряване на техническо оборудване, машини и съоръжения за добив и първична обработка на пчелни продукти, както и за обезпечаване на дейности, свързани с отглеждането и здравето на пчелните семейства;

• Интервенция „Действия за запазване или увеличаване на наличния брой пчелни кошери в Съюза, включително развъждане на пчели“ за дейността „Запазване/възстановяване и/или увеличаване броя на пчелните семейства“ 

Отпусканите кредити са в размер до 95 % от размера на полагащата се безвъзмездна финансова помощ. Те се олихвяват с годишен лихвен процент, равен на референтния лихвен процент, приложим към датата на сключване на договора за кредит, но не по-нисък от определения от УС на ДФЗ. За м. юли 2024 г., той е в размер на 5,91 %. 

Задължението и дължимата лихва по кредита ще се погасяват еднократно, чрез прихващане на стойността му от одобрената финансова помощ, която кандидатът ще получи по одобрения му проект.

Повече на www.dfz.bg