Министър Росен Карадимов представи за обсъждане проекта на стратегия на Българската банка за развитие


Работна група от заместник-министри, работодатели, местни власти и синдикати обсъди новите насоки в работата на банката за следващия тригодишен период

Българската банка за развитие (ББР) ще допринася за икономическия растеж и устойчивите инвестиции в подкрепа на малките и средни предприятия, на публичния сектор и в изпълнение на националните политики. Това е записано в тригодишната стратегия на банката за периода 2024-2026 г., чийто проект бе представен днес на работната група в Министерството на иновациите и растежа. 

„Предлагаме ББР да уплътни и доразвие функциите си по закон, като навлезе по-активно в сферата на публичните инвестиции. В същото време тя ще може да засили подкрепата си за малкия и средния бизнес, който в новия тригодишен период остава във фокуса на работа на банката“, уточни министърът на иновациите и растежа доц. д-р Росен Карадимов, който е и председател на междуведомствената група.

По проекта на Стратегия за дейността на ББР през 2024-2026 г. се работи в последната година, в диалог с Консултативния съвет към Надзорния съвет на банката. Идентифицирането на публичните политики, в които ББР следва да се включи, се осъществява от представители на Министерството на иновациите и растежа и още седем министерства, всички национално представителни работодателски организации, двата синдиката и представители на местните власти.

Превръщането на ББР в национална насърчителна банка и стъпките за нейната трансформация са част от процес, който се очаква да завърши отвъд хоризонта на планиране в стратегията – 2026 г. След приключване на междуведомственото обсъждане на текстовете в нея предстои внасянето й в Министерския съвет.