Започва набирането на проекти на работодатели за съфинансиране по Фонд „Условия на труд“


Фонд „Условия на труд“ към МТСП ще съ финансира с до 100 000 лв. проекти на работодатели през 2023 г.за подобряването на условията на труд в предприятията и за развиването на дейности по диагностика на професионалните болести.

Максималният размер на средствата, които се осигуряват от Фонда е до 30 на сто от одобрените и действително извършени разходи за реализиране на проекта, но не повече от 100 000 лева. Целта е чрез тяхното изпълнение да се подобрят микроклиматът, електро и пожарната безопасност, техническата безопасност на работно оборудване и санитарно-битовите условия в предприятията, както и да се понижат нивата на прах, шум, вибрации, вредни лъчения и опасни химични вещества.

Проекти се приемат всеки работен ден в деловодството на ФУТ. Всички подробности и условия за кандидатстване могат да се получат на официалната интернет страница на фонда: https://www.mlsp.government.bg/dokumenti-za-kandidatstvane.

Повече информация: https://www.mlsp.government.bg/fond-usloviya-na-trud-km-mtsp-shche-sfinansira-s-do-100-000-lv-proekti-na-rabotodateli-prez-2023-g.