Справяне с неграмотността и мотивирани учители обеща министър Красимир Вълчев


Основен приоритет в работата на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и на неговия екип, ще бъде справянето с неграмотността и мотивирането на учителите. Това стана ясно на първата пресконференция на министъра, на която той представи и ново назначените заместник министри инж. Татяна Михайлова и Деница Сачева. "България е изправена пред предизвикателството на намаляващ дял на работната сила, продължаваща миграция и увеличаващ се дял на лицата от уязвимите групи, в които родителите са с нисък образователен статус, а в тези семейства респектът към образованието е нисък. Това прави предизвикателствата пред нас и пред социално-икономическото развитие на страната още по-големи ", каза Вълчев.

Приоритет N 1 - предприемане на решителни мерки за ликвидиране на неграмотността, включва обхващане на децата от уязвимите групи задължително в детските градини, в предучилищни групи и в училище и предотвратяване на ранното отпадане, каза министър Вълчев. Децата ( между 3 и 7 години) от тези групи, чиито родители са с нисък образователен статус, ако ходят на детска градина се справят по-добре с езиковото си развитие и с учебния материал. За решаване на тази важна задача ще се изработи механизъм за координиране на усилията , на общинско ниво , на всички заинтересовани институции. Преди началото на учебната година във всяка община ще бъдат сформирани екипи, които да подпомагат записването в предучилищно и училищно образование на всички деца от уязвими групи. Анализите сочат, че тези деца най-рано напускат училище, с тях трябва да се работи съвместно с родители, община и неправителствени организации.

За повече спорт в училище се ангажира министър Вълчев, и подчерта , че спортът ще съдейства да бъдат задържани децата в училище и ще гарантира тяхното здраве. Затова е неоходимо изграждане и ремонтиране на спортна инфраструктора в училищата, заяви той. Вторият приоритет е Учителят, издигане престижа на учителската професия. „Трябват ни млади и мотивирани учители, каза министърът и напомни, че само след осем години 50 % от сегашните преподаватели ще са в пенсионна възраст. Според него, за да има млади хора в учителските професии, учителските заплати трябва да са над средната работна заплата в страната. Увеличаването на учителските заплати ще мотивира млади хора да изучават учителските професии. „Ако заложим на учителите, ще създадем база за всички останали професии", каза министърът. И допълни, че "Страните с най-високи образователни резултати са тези, в които в учителската професия се включнат учениците с най-добрите образователни резултати.“

А това изисква увеличаване на заплатите. И промяна във формулата за разпределение на делегираните бюджети. Ще се стимулира работа с деца в уязвими групи - когато в семейството са се натрупали дефицити, учителите трябва да положат повече усилия, тяхната работа е по-неблагоприятна и по-трудна - обясни министърът. По високи заплати ще се дават и на учителите, които работят в малки и отдалечени населени места, „ това са учители, които трябва да жертват социалната си среда, която имат в града, за да работят в тези отдалечени населени места и необходимо те да бъдат компенсирани, защото естествената склонност на младите е да останат в големите градове." Предстоят публични дискусии на тези най-важни проблеми. Необходим е преглед на Държавните образователни стандарти за , за да се ограничи бюрокрацията и да се мотивират учителите. По въпросите на професионалното образование ще се работи за разширяване на обхвата на дуалното образование и по-тясно обвързване на паралелките с потребностите на бизнеса.

Във висшето образование ше продължи преструктурирането на финансирането и на приема в университетите, според качеството и реализацията на студентите на пазара на труда. Вълчев заяви, че ще провокира академичната общност - да изработят стратегия за развитието си в по-дълъг хоризонт – около 20-25 години, отчитайки небходимостта от кадри. На въпрос на „bgПредприемач“ относно предложението на работодателските организации да се обвърже приема по държавната поръчка с ангажимент на завършващите за работа в България за определено време, министър Вълчев отговори, че изтичането на млади специалисти е безспорно изтичане на национален капитал. В тази връзка, министърът каза, че предстоят консултации с юристи, както и срещи с представителите на бизнеса за обсъждане на казуса. В отговори на журналистически въпроси, министърът каза, че са взети всички мерки за сигурност за провеждането на държавните зрелостни изпити , но не се изключва да има проблеми заради евентуални хакерски атаки.

Повече на http://www.mon.bg