Стартира регистрацията на работодатели, студенти и висши училища по проект „Студентски практики“

Стартира регистрацията на работодатели, студенти и висши училища по проект „Студентски практики“

0 коментара

От 2 септември 2016 г. до края на проекта – декември 2017 г., работодателите, които желаят да се включат в проекта и да наемат студенти като практиканти , могат да попълнят своя профил в информационната система на проекта на адрес: http://praktiki.mon.bg/sp

Информационната система на проекта вече е достъпна за регистрация и за студентите и висшите училища. Чрез своите академични наставници, висшите училища ще подпомагат процеса на изпълнение на практиката. Само в рамките на първия ден, над 180 студенти са изявили желание за участие в практики в реална работна среда по професионалните направления, по които се обучават, и са се регистрирали в информационната система, чрез създаване на свой профил.

За да се зачита за успешно завършена практиката , студентите трябва да бъдат обучавани в реална работна среда 240 астрономически часа. За проведената практика те ще получат стипендия от по 480 лева. Проект BG05M2OP001-2.002 "Студентски практики - фаза 1" се изпълнява от Министерство на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и иновационни фондове. Той цели да подпомогне и насърчи изграждането на стабилни партньорства между висшите училища и бизнеса, да увеличи стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда и да ги подпомогне при намиране на работа веднага след дипломирането им. Повече информация за проекта, ще намерите на адрес: http://praktiki.mon.bg/sp