Международен проект насърчава развитието на религиозния туризъм у нас

Международен проект насърчава развитието на религиозния туризъм у нас

0 коментара

Кръгла маса, свързана с развитието на религиозния туризъм у нас, събра туроператори, туристически асоциации и представители на академичния сектор, във връзка с реализирания от БТПП проект „RECULTIVATUR“. Разискваха се важни теми, като: липсата на цялостна стратегия за туризма, която да подпомага безусловно наличния потенциал за развитието му, проблемите с подобряване на инфраструктурата около манастирите, изграждане на подходящи пътища до значими религиозни обекти, за привличане на по-голям туристически поток, обучение на подходящи кадри и т.н.Предстоят още 4 подобни срещи, като целта е да се осигури участието на всички заинтересовани страни в дискусиите по развитието на религиозния туризъм у нас, да се анализират проблемите и да се очертаят насоките за внедряването на единен устойчив модел, който да стимулира развитието на този сегмент от туристическия пазар.

Бяха направени 3 презентации- Христина Петрова от името на Фондация “Храмът”, за условията за развитие на това направление в страната, от името на БТПП- Стефан Костадинов, за същността и етапите по проекта и от гл.асистент д-р Вера Николова - за създаване на общ модел за развитие на религиозния туризъм.Изводите, които се налагат са, че Поклонническият туризъм в България е ниша, която все още не се развива добре. Със своите над 2000 храма, 160 манастира, множество джамии, параклиси, оброчища, разположени сред забележителни природни дадености, страната ни има огромен потенциал за развиване на религиозен туризъм. В световен мащаб този туризъм набира все по-голяма скорост, като привлича 300 милиона туристи годишно, генерирайки приход от 18 млрд. долара, от които 10 млрд само в Северна Америка.

Според Христина Петрова от Фондация “Храмът” Условия за развитие на религиозния туризъм в България има. Перспективите за развитието му у нас зависят от: Промяната в насоките на управление, в планирането и организацията, от европейското сътрудничество. Авторите на презентацията отправиха и препоръки за подобряване и диверсификация на религиозния туристически продукт в България, като полагане на усилия за възстановяване на традиционни занаяти и църковни дейности, възстановяване на книжовни школи, създаване и поддържане на православни хорове, възстановяване на винарски изби.

Д-р Вера Николова насочи вниманието към разработване на общ модел за развитие на религиозен туризъм в България и създаване на нови туристически продукти и услуги, със специално внимание към Западните Родопи.

Западните Родопи обхващат територията от долината на р. Места на запад, до долината на р. Боровица и Горна Арда на изток. На юг те достигат до държавната граница с Република Гърция. На територията на Западните Родопи се пресичат пътища и култури на различни народи, обитавали или преминавали планината – траки, римляни, българи, гърци, турци. Това многообразие е довело до синкретизъм и многообразие на традиции, обичайни практики и различни религии, което превръща тази територия в място с особен колорит и сакралност. По пътищата на траките, които са били по билата на планините, през светилища и оброчища, предлагане на продукти на базата на ритуали, обредни традиции и религиозна празничност. Важно условие е включването на страната в мрежа от маршрути за религиозен туризъм в Югоизточна Европа и най-вече на Балканския полуостров, подготовка на кадри, които да обслужват този специфичен пазарен сегмент, подобряване на достъпността до религиозните обекти, усъвършенстване на наличната и изграждане на нова обща и специализирана инфраструктура.

Марияна Танчева, Директор на Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти”сподели за Предприемач, че БТПП работи по проект „RECULTIVATUR“, в изпълнение на Програма за транс гранично сътрудничество в Югоизточна Европа. БТПП е партньор от българска страна. Лидер на Проекта е Унгария, участващи страни са още България, Босна и Херцеговина, Гърция, Италия, Румъния и Словения. Проектът е с продължителност 2011- 2013 г., като до момента, освен подготовката и организацията на тази кръгла маса, е изготвен комуникационен план за информационен обмен между партньорите, изготвена е база данни, която ще бъде на разположение в ГИС в началото на 2013 г, осъществен е обмен на посещения на място за запознаване с материалните и нематериалните религиозни и културни ценности, разработен е първи стадии на общ модел за развитие на религиозен туризъм в страните, участнички в проекта. Предстои създаване на Агенции за развитие на този важен и перспективен туризъм, изготвяне на обучителни програми, създаване на нови туристически продукти и маршрути и т.н. Работата на нашия екип и участието на България в този проект е добра възможност за идентифицирането на проблемите, възможностите и насоките за развитието на страната като целогодишна туристическа дестинация, за подготовката и за създаването на цялостната концепция за развитието на туризма в страната, където да заеме своето достойно място и религиозният туризъм.

Повече по темата на www. bcci.bg