АИКБ и Университетът по хранителни технологии – Пловдив сключиха споразумение за сътрудничество


То бе подписано от председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев и от ректора на университета проф. Пламен Моллов.

Целта на споразумението е да се подобри взаимодействието между бизнеса и висшето образование, да се подпомогне развитието на учебните програми, за да отговарят по-тясно на потребностите на бизнеса.

Сътрудничеството ще даде възможност на студентите да получат по-добър достъп до стажантски програми и свободни работни места. а представители на членовете на АИКБ да участват в лекции, семинари и конференции, организирани от Университета по хранителни технологии – Пловдив.

В изказванията си Васил Велев и проф. Моллов подчертаха необходимостта от реформа във висшето образование, при която университетът трябва да работи в тясно сътрудничество с бизнеса и да организира обучението на студентите по един по-практично насочен начин.

АИКБ работи в тясно сътрудничество и със Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Техническия университет - София и Университета за национално и световно стопанство.

Повече на www.bica-bg.org