Съветът на ЕС по заетост и социална политика прие Препоръка за създаване на Европейска гаранция за детето


Съветът на Европейския съюз по заетост и социална политика прие единодушно Препоръката за създаване на Европейска гаранция за детето. Целта на инициативата е преодоляване на детската бедност чрез инвестициите в децата и техните семейства. В заседанието, което се проведе на 14 юни в Люксембург, участва заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев.
В изказването си той акцентира върху значението на документа за намаляване на бедността и социалното изключване на децата чрез осигуряване на достъп до качествени и достъпни услуги за образование, здравни грижи, здравословно хранене и жилищно настаняване. България е сред държавите членки, които в сътрудничество с УНИЦЕФ и Европейската комисия изпълняват пилотен проект за прилагане на Европейската гаранция за детето, насочен към децата с увреждания и затруднения в развитието и към децата от семейства в неравностойно положение, включително ромски деца от уязвими общности.
По време на заседанието бяха проведени два ориентационни дебата, посветени на последващите действия на Съвета на ЕС по заетост и социална политика във връзка със социалната среща на върха в Порто и новите предизвикателства пред социалния диалог и колективното договаряне. Обсъдени бяха и предложенията за Директива за адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз, Директива за предприемане на задължителни мерки за прозрачност на заплащането и Директива за равното третиране, по които България подкрепи представените от Португалското председателство доклади за напредъка.