Mинистър Деница Сачева участва във видеоконферентна връзка на министрите на държавите-членки на ЕС по заетост и социална политика


По време на дискусията бяха обсъдени приетите на национално и европейско равнище възстановителни мерки за преодоляване на последиците от настоящата криза и за стабилизиране на пазара на труда.

В изказването си министър Сачева заяви, че България предвижда да увеличи възможностите за повишаване на квалификацията на работната сила, с акцент върху придобиването на цифрови умения, идентифициране и осигуряване на механизъм за валидиране на умения, придобити чрез неформално и самостоятелно обучение.
Тя подчерта, че българското правителство е предприело спешни мерки за насърчаване на равенството между жените и мъжете и защита на уязвимите групи - работещи родители, хора с ниски доходи, самотни родители, възрастни и хора с увреждания.

България актуализира трудовото си законодателство, за да улесни и разшири възможностите за дистанционна работа и гъвкаво работно време. „Убедени сме, че увеличеното използване на тези гъвкави форми на работа ще имат важна роля, когато се върнем към устойчивия икономически растеж, каза министър Деница Сачева. Те обаче трябва да бъдат приложени по начин, който зачита правата и интересите на работниците. Прилагането на Европейския стълб на социалните права и бързото транспониране на Директивата за прозрачните и предвидими условия на труд са от изключително значение в това отношение, добави министър Сачева.

Повече на: www.mlsp.government.bg