Консултация от Д-р Никола Христович относно актуална процедура


На вниманието на кандидат-бенефициентите по отворена за кандидатстване процедура „Подкрепа за семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите”

Процедурата е със срок за подаване на проекти до 16 септември 2024 г. и с много добри условия за кандидат-бенефициентите.

По тази процедура допустими кандидат-бенефициенти са микро и малки предприятия с поне едно лице (вкл. „работещ собственик“), но до 50 души средносписнъчен състав за 2023 г., семейни предпрrятия, творческси индустрии и занаянттчии, регистрирани по ТЗ или ЗК не по-късно от 31.12.2021 г. и с приходи от продужби за 2021, 2022 и 2023 г. в определени граници.

Категория на предприятието:

Микро предприятие 

Мин..размер на нетни приходи от продажби общо за 2021 г.,2022 г и 2023 г. е ≥ 30 х.лв ; 

Макс.размер на нетни приходи от продажби общо за 2021 г., 2022 г и 2023 г., ≤ 1,8 млн.лв

Малко предприятие

Мин. размер на нетни приходи от продажби общо за 2021 г., 2022 г и 2023 г. е ≥ 75 х.лв

Макс.размер на нетни приходи от продажби общо за 2021 г., 2022 г и 2023 г. ≤ 7,2 млн.лв

Такива фирми могат да получат безвъзмездна финансова помощ до 150 х.лв. при интензитет, т.е. процент на безвъзмездна помощ, от общия размер на разходите по проекта 75% за семейни предприятия и творчески индустрии, и 85% за занаятчийски предприятия, т.е. такива, при които поне един от собствениците е регистриран като занаятчия, съгласно списък на занаятите в приложение към резюмето на процедурата.

С Резюмето можете да се запознаете ТУК…

Д-р Никола Христович

Управител на ФИНСИС

Моб. 0888 619863