Стартира многоезичната цифрова платформа за Kонференцията за бъдещето на Европа


Конференцията за бъдещето на Европа представлява поредица от дебати и дискусии, инициирани от гражданите, които ще дадат възможност на хората от цяла Европа да споделят своите идеи и да помогнат за оформянето на нашето общо бъдеще.

Многоезичната цифрова платформа е напълно интерактивна и : хората могат да общуват помежду си и да обсъждат своите предложения с други граждани от всички държави членки на 24-те официални езика на ЕС. Възможно най-голям брой хора от всички сфери на живота са насърчавани да участват ,чрез платформата, в изграждането на своето бъдеще, както и да я популяризират в социалните мрежи, използвайки хаштаг #БъдещетоЕТвое

Платформата ще гарантира пълна прозрачност — основен принцип на Конференцията —тъй като целият принос и резултатите от събития ще се събират, анализират, проследяват и оповестяват публично. Ключовите идеи и препоръки от платформата ще бъдат използвани като принос за панелите на европейските граждани и пленарните заседания, където те ще се обсъждат, за да се изготвят заключенията от Конференцията.

Всички свързани с Конференцията събития, които ще се регистрират на платформата, ще бъдат визуализирани на интерактивна карта, която дава възможност на гражданите да разглеждат и да се регистрират онлайн. Организаторите могат да използват наличния на платформата набор от инструменти за подпомагане на организирането и популяризирането на своите инициативи.

Хартата на Конференцията за бъдещето на Европа, в която са определени стандарти за почтително водене на общоевропейски дебати, трябва да се спазва от всички участници и при всички събития.

Платформата е организирана около ключови теми: изменение на климата и околна среда; здравеопазване; по-силна и по-справедлива икономика; социална справедливост и работни места; ролята на ЕС в света; ценности и права, върховенство на закона, сигурност; цифрова трансформация; европейска демокрация; миграция; и образование, култура, младеж и спорт. Тези теми се допълват от „поле със свободен текст“ за междусекторни и други теми („други идеи“), като гражданите са свободни да повдигнат всеки въпрос, който е от значение за тях, „отдолу нагоре“.

Платформата също така предоставя информация относно структурата и работата на Конференцията. Тя е отворена за всички граждани на ЕС, както и за институции и органи на ЕС, национални парламенти, национални и местни органи и гражданското общество. Ще бъдат зачитани в пълна степен неприкосновеността на личния живот на ползвателите и правилата на ЕС за защита на данните.

Цифрова платформа за Конференцията за бъдещето на Европа

Въпроси и отговори относно многоезичната цифрова платформа за Конференцията за бъдещето на Европа

Информационни документи относно цифровата платформа и разгръщането на Конференцията.

Линк за ПЛАТФОРМАТА https://futureu.europa.eu/?locale=bg

Тази платформа е сърцевината на Конференцията за бъдещето на Европа. Това е Вашата възможност да изразите мнение, да кажете в каква Европа искате да живеете, да допринесете за изграждането на нашето бъдеще.