Финансовите инструменти (ФИ ) са важно средство за постигане целите на ЕС


Информационно-обучителен семинар за възможностите за подкрепа на стартъпи, чрез финансови посредници/дялови фондове/, от Фонда на Фондовете при Министерство на финансите, проведе Фондация ГИС-ТрансферЦентър. Средствата се управляват от държавното акционерно дружество Фонд мениджър на финансови инструменти в България (ФМФИБ ) Общият ресурс за целта е 53 млн. лева.

Представяне на възможностите на Финансовите Инструменти ( ФИ ) направи ръководителят на звеното за координация на ФнФ Ангелина Тодорова , която подчерта по-добрите възможности, които финансовите инструменти (ФИ) предоставят за по-ефективното използване на европейските пари. ФИ подкрепят крайните получатели чрез финансиране под формата на дълг или капитал, ФИ мобилизират и обединят публичните ресурси и средствата и експертизата на частния сектор, Структурата на ФИ предполага повторно използване на публичните средства за същите цели,ФИ целят по-ефективно използване на ограничения публичен ресурс и все по-голяма част от бюджета на ЕС да се насочва към ФИ.

Тя запозна присъстващите представители на научните институти, изтъкнати представители на приложните науки и рационализатори с процедурите за избор на финансови посредници за изпълнение на финансовия инструмент (ФИ ) за дялови и квази-дялови инвестиции . и отговори на многобройните въпроси по време на оживената дискусията.

Теодора Сотирова, Мениджър проекти – иновации и МСП към ГИС-ТрансферЦентър, представи инструмента за МСП на Хоризонт 2020 и новите инструменти на Европейския иновационен съвет.

Събитието е подкрепено от Enterprise Europe Network ( ЕЕН), Европейска мрежа в подкрепа на бизнеса и иновациите и се проведе в Института по механика – БАН.

Повече за ФИ на: http://www.fmfib.bg/bg/