Предприемач

Одобрени са 409 проекта на млади фермери

МЯРКА 112 – Създаване на стопанства на млади фермери

Започна подписването на договори

Одобрени са 409 проекта по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” от Програмата за развитие на селските райони, съобщиха от пресцентъра на ДФЗ. Субсидиите за тях са 10 млн. евро, или 19,96 млн. лв. Голяма част от средствата ще отидат за отглеждане на градински домати и краставици, гъби и орехи. Одобрени са и проекти за отглеждане на птици, лешници, бадеми, овощни и костилкови насаждения, а също и за създаване на разсадници за трайни насаждения. Сред предложенията има такива за купуване на пчелни семейства, създаване на ферми за калифорнийски червеи, както и за отглеждане на дребен и едър рогат добитък.

Проектите, спечелили финансиране, са избрани сред 2 800 предложения, се казва в съобщението. Предимство са имали проектите, които са изцяло в сектор животновъдство, стопанствата за биопроизводство или в процес на преход към биопроизводство, младите фермери, кандидатствали или планиращи да кандидатстват по мярката за агроекология, както и тези, получили образование или обучение в селскосто стопанство. Допълнително точки имаше и за проекти от областите Благоевград, Варна, Габрово, Кърджали, Ловеч, Перник. Разград, Силистра, Смолян и София.

Повече по темата на http://www.dfz.bg

МЯРКА 112 – Създаване на стопанства на млади фермери

За да е допустим по тази мярка един кандидат е необходимо да са налице едновременно няколко изисквания:

 1. Кандидата да е физическо лице или едноличен търговец;

 2. Да е регистрирано като земеделски производител не по-рано от една година назад;

 3. Земята или животните в обекта на кандидата да съставляват минимум 4 Икономически единици, като в края на периода по проекта (след 3-4 години) земеделското стопанство трябва да е пораснало до 11,5 Икономически единици. Икономическите единици могат да се образуват от различни култури, по избор на кандидата, или от няколко култури заедно.

 • Размера на Икономическите единици се образуват по специална формула, като всичко зависи от вида на отглежданите култури или от броя на отглежданите животни.

В таблицата по-долу са описани най-често отглежданите култури, като дадени декари от съответната култура съответстват на определен брой икономически единици. Например:

Вид култура

Декари

Размер на И.единица

Лавандула

15 дка

1,17 единици


25 дка

1,95 единици


30 дка

2,34 единици

Череши
10 дка

20 дка
1,13 единици

2,27 единици

Вишни

Кайсии

Праскови

Сливи

Ябълки

Круши

Орехи


10 дка


3,09 единици

Бадеми

Лешници

Чушки (градински)

5 дка

2,74 единици

Чушки (полски)

5 дка

0,80 единици

Домати (градински)

2 дка

2,81 единици

Домати (полски)

5 дка

0,52 единици

Картофи

10 дка

2,36 единици

Лук

5 дка

0,68 единици

Краставици (градински)

2 дка

3, 92 единици

Краставици (полски)

5 дка

1,14 единици

Дилянка/Мента

10 дка

0,15 единици

Роза

20 дка

1,56 единици

По мярката Създаване на стопанства на млади фермери може да се кандидатства за

 • създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, ягодоплодни лозя, включително винени;

 • Подобряване на сградния фонд чрез извършване на строителство, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството;

 • Подобряване механизацията на стопанството чрез закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство;

 • Увеличаване броя на животните в стопанството;

 • Придобиване на професионална квалификация в областта на земеделието ( когато кандидата няма образование в сферата на земеделието тогава той се задължава да се квалифицира чрез посещенине на курс и да получи съответния сертификат. Това условие трябва да е изпълнено преди да е завършен проекта) ;

 • Преминаване към биологично производство.

Финансовите условия са следните:

След като кандидата е подал проекта си в Областната дирекция земеделие, в срок от 2 до 3 месеца получава уведомление дали е одобрен или не. При одобрение получава сума в размер на 12 500 евро, чрез която трябва да реализира проекта си през следващия период. След изпълнение на проекта лицето получава още една сума на стойност 12 500 евро.

Допълнителни условия:

 • Лицето, което кандидатства не трябва да е било регистрирано като земеделски производител или да е подавал заявление за подпомагане (субсидии за отглеждане на земя или животни) в срок, по-дълъг от една година назад. Ако е бил или е собственик на ЕТ, то за едноличния търговец важи същото условие.

Например: ако лицето е регистрирано като ЗП през месец март 2012 година или още по-рано е недопустим по тази мярка. Недопустим е и ако някога, назад във времето е бил регистриран като ЗП но регистрацията е била прекратена. Същото е условието и за ЕТ.

 • Имота (имотите), върху които трябва да са разположени първоначалните 4-те икономически единици трябва да са собственост на кандидата, или да са взети под наем или аренда за срок от още поне 6 години напред, като договора за наем или аренда трябва да е в нотариална форма, вписан в Агенция по вписванията и вписан в съответната общинска служба по земеделие.Земята, с която кандидата ще пораства с още 7,5 икономически единици, за да достигне необходимите 11,5 икономически единици, също трябва да се вземе под наем за срок от поне 5 години.

 • Ако съпругът/ съпругата на кандидата са получили подпомагане по реда на тази мярка, то той е недопустим за подпомагане.

 • Най-малко от левовата равностойност на 5000 евро от първото плащане трябва да бъде инвестиран за някоя от следните дейности:

 • Закупуване на движими дълготрайни активи (допустими са машини и техника ВТОРА УПОТРЕБА)

 • Закупуване, строителство, модернизация на недвижими ДМА;

 • Закупуване на селскостопански животни;

 • Закупуване на земя за земеделска дейност

 • И други инвестиции.

 • Имотите, с които се доказват първоначалните икономически единици трябва да са описано в анкетната карта на земеделския производител.

 • Документите за кандидатстване се подават САМО и единствено от кандидата, упълномощаването, дори и в нотариална форма е недопустимо.