Предприемач
Текущо отчитане и годишно счетоводно приключване на разходите за спомагателните дейности на строителното предприятие

Текущо отчитане и годишно счетоводно приключване на разходите за спомагателните дейности на строителното предприятие

автор Евгени Рангелов

Изграждането на строеж е сложен и продължителен процес. В него са ангажирани строители, монтажници, доставчици: проектанти, транспортни предприятия и доставчици на оборудване и обзавеждане от различни сфери на производствените отрасли. В зависимост от конструкцията на строежа и организацията на изпълнителя, част от материалите, конструкциите и заготовките се доставят отвън, от предприятието производител, но друга част се произвежда, заготвя и комплектува в предприятието изпълнител, респ. в неговата производствена база.

Производствената база на едно строително предприятие са неговите помощни и спомагателни стопанства, цехове и дейности. Техният брой и вид зависи от обемите на строително-монтажни работи, които изпълнява предприятието, от вида на конструкцията на строежа, от предвидената с проекта технология на изграждане. За големи строежи, както и за обслужване на строителното предприятие в района, в който изпълнява строежи, могат да бъдат разкрити и да функционират: арматурни дворове, бетонови и варови центрове, дърводелски и ремонтни цехове, сервиз за строителната техника и технологичния транспорт, цехове за комплектация на възли и детайли за ВиК мрежи и системи и за ОВИ системи (отопление и вентилация). Малки писти за изливане на единични ж. б. елементи също не са рядкост, но често те се изграждат на самия обект.

Освен спомагателните производства, в зависимост от броя и нуждите на персонала, могат да се изграждат звена за битово обслужване-столове за хранене и общежития, поддържане на културни обекти, спортни съоръжения и пр. Разнообразието в тази насока е голямо, но най-общо бихме могли да кажем, че помощни и спомагателни стопанства се организират към строителното предприятие, в зависимост от тяхната необходимост и целесъобразност, от икономическата изгода за организиране на спомагателно стопанство вместо изпълнение по общия ред на самия строеж, от разполагаемите средства за целта.

В тази насока, договарянето и получаването от инвеститора (чрез включване в общата цена на строежа като допълнителни разходи от "временно строителство") средства за временно строителство, могат да окажат съществена финансова помощ, включително и за изграждане на постоянни сгради, съоръжения и доставка на строителна техника (обикновено от икономии на разходи договорените и получени за отделните строежи средства за "временно строителство").

Повече в списание "Актив"

Tags: Брой 3 2018