Предприемач Произведено в България

Актуално

Стартира прием по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани"

Подаването на документите е до 17:30 ч. на 14.06.2018 г на. http://eumis2020.government.bg

Стартира прием на проектни предложения по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) за периода 2014-2020 г. Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 22 000 000 евро. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 14.06.2018 г. Националната служба за съвети в земеделието отново е в готовност и ще оказва безвъзмездна подкрепа на кандидатите при подготовката на бизнес плана и всички необходими документи за участие в подмярката. Проектните предложения се подават по електронен път чрез (ИСУН 2020), на интернет адрес: http://eumis2020.government.bg

Повече информация на http://www.mzh.government.bg

И на http://www.dfz.bg/bg