Предприемач

Магистърската програма по „Мениджмънт на услуги и организации за неформално образование” в СУ ”Св. Климент Охридски”.

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТ-МАГИСТРИТЕ
Магистърската програма по „Мениджмънт на услуги и организации за неформално образование”в СУ”Св. Климент Охридски”.
Срок за подаване на документи – 12.08.2013–19.09.2013 г.  

От средата на месец август започва подаването на документи за магистърската програма по „Мениджмънт на услуги и организации за неформално образование”.
Право да се обучават в програмата имат всички бакалаври (специалисти и неспециалисти), които работят в сферата на неформалното образование или планират да търсят работа в нея.

Съгласно действащата нормативна уредба като "специалисти" се третират завършилите бакалавърска програма по Неформално образование (понастоящем предлагана единствено в Софийския университет), за които програмата е 2-семестриална. Всички останали кандидати попадат в категорията "неспециалисти", за които програмата е 3-семестриална.
Типичният кандидат в програмата:
идентифицира неформалното образование като сфера на нетрадиционни практики за активно личностно и общностно развитие, вече доказала своята социална и икономическа значимост и ефективност;
има или иска да създаде собствен идеен проект за създаването на нестандартни образователни дейности, услуги или организации;
иска да развие своите лидерски и мениджърски компетентности и умения;
работи или иска да работи в организация за неформално учене и обучение.

Програмата е 4-компонентна:
БАЗОВ МОДУЛ (задължителни дисциплини за неспециалисти). Модулът включва дисциплини, формиращи научните основи на неформалното образование: Основи на неформалното образование, Психология, Педагогика, Образователен мениджмънт, Андрагогия, Общество и образование. Модулът е задължителен за студентите-неспециалисти (т.е. бакалаври по специалност различна от Неформално образование).
СПЕЦИАЛИЗИРАЩ МОДУЛ 1
Включва задължителни дисциплини, формиращи теоретичните основи на мениджмънта на услуги и организации за неформално образование и обучение: Управление на организации за неформално образование; Съвременни образователни среди и технологии; Социално-педагогическо проучване и оценяване на потребностите от обучение и квалификация; Дизайн, оценяване и контрол на качеството на образователни програми и услуги; Екипна работа в институциите за неформално образование; Мениджмънт на учебни групи и среди, Теренна практика.
СПЕЦИАЛИЗИРАЩ МОДУЛ 2 (избираеми дисциплини за всички магистри)
Включва набор от избираеми дисциплини: Дизайн и управление на електронно обучение, Международно програмно и проектно сътрудничество в неформалното образование (тренинг), Предприемачество в образованието, Лицензиране и сертифициране на образователни услуги и среди, Младежки дейности и неформално образование, Управленски тренинг.
ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ
Включва дисциплини от други магистърски програми, които студентите по желание могат да изучават извън задължителните минимални кредити по основната програма: Мениджмънт на образователни проекти, Обучение на персонала, Мениджмънт на стреса в професионална (образователна) среда.
КВАЛИФИКАЦИЯ
Обучението е ориентирано към изискванията за 7-мо ниво на Европейската квалификационна рамка, като осигурява овладяване на следните основни групи общи професионални компетенции: управленска, аналитична, дизайнерска, информационна, консултативно-оценителска, лицензионна, сертификационна, проектна и технологична.
ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ
Ръководителите в неформалното образование са лица, които са подготвени да управляват от свое име или от името на собствениците (учредителите) организации, малки и средни предприятия в сферата на неформалното образование и хибридните му практики с развлекателни, културни или спортни дейности, които от свое име или от името на собственика (учредителя) планират, ръководят и координират дейностите на предприятието / организацията.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО
 1. АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ -  занятията се провеждат блоково 2/3 пъти годишно по 30-35 дни: октомври - ноември (базов минимум за неспециалисти); януари - февруари (базова специализираща подготовка за специалисти и неспециалисти), май-юни (избираема и практическа подготовка за специалисти и неспециалисти),
 2. ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ  - включва самостоятелно учене и работа по текущи учебни  задания и подкрепена от преподавателите по отделните дисциплини, както и подготовката на дипломната работа.
Първа редовна дипломна сесия:    за специалисти - м. октомври,  за неспециалисти - м. февруари.

ПОДХОДИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ: Водещо автентични, в тясна връзка с реалния практически контекст, и интерактивни, предполагащи активното учене и включване на студентите в учебния процес  както чрез традиционните аудиторни форми, така и чрез методите и инструментите на електронното обучение, и насочени паралелно към усвояване на базови професионални знания и развитие на водещи професионални умения.
Прием : на основата на средния успех от дипломата за бакалавърска степен и оценката от конкурсния изпит (събеседване)

Срок за подаване на документи – 12.08.2013–19.09.2013 г.  (ще има прием само за места, несубсидирани от държавата)

Конкурсен изпит  – събеседване с кандидатите,  ще се проведе на  23.09.2013 г.

Контакти за подаване на документите и за въпроси във връзка с приема:
всеки работен ден между 9 – 12 ч. и 13 – 17 ч.
отдел „Студенти“, стая 212, Ректорат (Северно крило)
тел. 02/9308 526

Информация за общите условия за кандидатстване в магистърски програми в СУ „Св. Климент Охридски” може да намерите на сайта на Университета – в секция Прием, Правилник за прием на магистри за учебната 2013/2014 г., както и в предстоящия Справочник за ОКС „магистър”.
Годишни такси за обучение за учебната 2013/2014 г.:  850 лв. за задочна форма на обучение
 
Проф. Силвия Николаева,  научен ръководител на програмата
Софийски унивесрситет "Св. Климент Охридски",
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., skype: silvia_nik, ++359 888255066

Tags: Брой 8 2013