Предприемач
Българка оглави Постоянната група за Услуги от общ интерес

Българка оглави Постоянната група за Услуги от общ интерес

Д-р Милена Ангелова – главен секретар на АИКБ, бе избрана за Председател на Постоянната група за Услуги от общ интерес на Европейския икономически и социален комитет за мандата 2015 – 2018 г.

Постоянната група за Услуги от общ интерес разработва становища по законодателните предложения на Европейската комисия, на Европейския парламент и Съвет в областта на услугите от общ интерес. Платформата на д-р Ангелова , за периода на нейното председателство, е фокусирана върху потенциала на публичните услуги за насърчаване на икономическия растеж, създаване на устойчива заетост и насърчаване на конкурентоспособностт. Платформата е базирана на предлагане на идеи и процедури за осигуряване на практическото прилагане на член 4 от Договора за създаване на ЕС и протокол 26 към него, конкретизиращи предоставянето на услуги от общ интерес. Конкретните стъпки в тази посока са прецизиране на законодателството на европейско равнище относно: Създаването на подходящи икономически и финансови условия за предоставянето на услуги от общ интерес; Прецизиране на регулациите по отношение на държавната помощ за предприятия, оказващи публични услуги; Европейските цели в областта на публично – частното партньорство; Наблюдение на прилагането на директивите за концесиите и за обществените поръчки.

Услугите от общ интерес са във фокуса на приоритетите на Комисията Юнкер, като са посочени като ключови области на Европейския фонд за стратегически инвестиции – особено по отношение на транспорт, енергийни и комуникационни структури, здравеопазване и образование.

Избирането на д-р Ангелова за председател на Постоянната група за Услуги от общ интерес предоставя ценни възможности за по-тясно участие на българските предприятия, предлагащи публични услуги, в процеса на взимане на решения и на изработване на политики на европейско равнище.

Tags: Брой 4 2015